FÆLLESOMRÅDET

Foreningens fællesområde er et “område med høj naturværdi (HNV)” og er samtidig et “naturbeskyttet område” jf. Naturbeskyttelsesloven (NBL) §3. Foreningen blev gjort bekendt med at området var omfattet af §3 i 2016. Man kan se skrivelsen fra Slagelse Kommune, der er lagt som bilag til referatet af Generalforsamlingen 2016. Læs mere om § 3-beskyttelsen her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/beskyttelse-af-3-naturtyper/
Bestyrelsen har i 2023 været i dialog med Slagelse Kommune omkring betydningen af dette samt enkelte rettelser, fx fik ejeren af Bekkasinvej 6 tilladelse til at grave et vandhul, der går ud på fællesarealet. Dét fremgår nu af kortet, og ejeren kan selvfølgelig holde og passe det markerede område som vandhul. Det betyder også, at GF15 må:
Træfældning; Kommunen oplyser, at hvis der var tale om et enkelt træ, og der bliver brugt håndholdte redskaber, så vil det ikke ændre tilstanden i mosen, og dermed ikke kræve en dispensation.
Rydning af mindre flader med tagør, så der kommer lys til jordbunden og andre plantearter kan spirer, kan fortages. Større rydning af tagrør og opstart af græsning, kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvilket afhænger af det konkrete projekt. Der skal dog være opmærksomhed på at opretholde tagrør i en del af mosen, for at tilgodese potentiel ynglende rørhøg, og rørdrum.
Ved Kommunes besigtigelse sommeren 2023 blev der foretaget en planteregistrering i den nordlige del af mosen på en snip, som er slået på nuværende tidspunkt. Arealet er vandpåvirket, med tørvebund. Der blev registreret følgende arter: Glanskapslet siv, sværtevæld, kryb-hvene, tagrør, lav ranunkel, gul iris, gåsepotentil, vand-mynte, engkarse og tykakset star. Kommunen skriver yderligere; Der, hvor der bliver slået græs, så er hidtidig lovlig drift acceptabel forhold til § 3. Sagt på en anden måde, græsslåningen må gerne fortsætte på det areal, hvor det har været gjort hele tiden.

Oversigt over Naturbeskyttede områder og vandløb. Støvlebækrenden er ikke helt præcist gengivet. Kilde: Danmarks Miljøportal.

HNV-område:
På Danmark Arealinformation / Danmarks Miljøportal kan man vælge lag for at se forskellige oplysninger om et område. Vælger man HNV laget, så vil man se, at fællesområdet (mosen) har en værdi på 7. Se mere her: Danmarks Arealinformation (miljoeportal.dk)

Naturbeskyttet område:
Fællesarealet med mosen og vandhuller er naturbeskyttet område jf. NBL §3. Ligeledes er Støvlebækrenden, der udgør den sydlige afgrænsning af foreningens område, et naturbeskyttet vandløb.
Se mere på Danmarks Miljøportal ved at vælge lagene “Beskyttede vandløb (NBL §3)” og “Beskyttede naturtyper (NBL §3)”.
På Slagelse Kommunes hjemmesiden kan man finde yderligere informationer på deres “vandløbsside”: Vandløbssiden – Slagelse Kommune (hydrometri.dk)