DRÆNUDVALG

I foreningen findes et dræn-system, der er af ældre dato. Dræn-systemet består af en spulebrønd ved Hejrevej, der via Hanevej leder vandet ud i Mejerirenden. Der er tilløb fra Silkehalevej og Nattergalevej. Kortlægning er stadig i gang og i 2024 skal der bl.a. udføres rodskæring nær dræn og TV-inspektion,

Dræn spules efter behov og minimum én gang årlig. Udgifterne til den løbende vedligeholdelse deles mellem de berørte grundejere jf. Vandløbsloven; ved foreningens drænspulinger, vil de berørte grundejere blive opkrævet for deres forholdsmæssige andel af omkostningerne til spulingen. Denne opkrævning vil blive sendt til de berørte grundejere, så snart foreningen har modtaget opkrævningen fra Slagelse Kloakservice.

Udvalget består af Klaus Enggaard Rasmussen (klaus@gf15.dk) og Peter Bandholm (peter@gf15.dk / 61669979). Udvalget kan kontaktes ved akut behov for hjælp i relation til dræn. Øvrige henvendelser kan stiles til draenudvalg@gf15.dk.

GF15 adresser med kendte dræn:
– Hanevej 2, 3, 5, 7 og 9
– Silkehalevej 8 og 10
– Nattergalevej 2, 3, 5 og 12
Vi påregner at flere adresser tilgår i løbet af 2024, når dræn systemet kortlægges yderligere.

Oversigt over GF15 dræn (opdateret 2024-04-25 af PB):

Pligt til vedligehold af dræn (kommenteret uddrag af loven):

Du har pligt til at vedligeholde drænet. Og det er kun, hvis ingen andre drager nytte af drænet eller har en interesse i det, at du uden tilladelse kan ændre det eller kan undlade at foretage vedligehold. Det følger af vandløbslovens § 2, stk. 2.
Pligten til vedligehold gælder, selvom drænet er meget gammelt, og du ikke tidligere har været bekendt med dets eksistens. Det kan virke urimeligt, men det klare udgangspunkt i vandløbsloven er, at vedligeholdelsespligten tilfalder grundejeren, som ejer den jord, hvor drænet ligger.
Nogle har svært ved at se, hvorfor de skal bevare og vedligeholde dræn, som de ikke selv mener at have stor gavn af. Konsekvensen viser sig ofte på den anden side af skelgrænsen, efterhånden som vandet opstuves og samler sig på nabogrunden.

Yderligere info:
1) Slagelse Kommunes informationer kan finde her: Link til Slagelse Kommune.
2) www.DinGeo.dk indeholder informationer om vandstand i forhold til din grund.

Påvirkningen (vandløb “1 meter over normal”) af GF15 område kan ligeledes ses her: